Κανόνες διαγωνισμού ακόλουθου γραμμής

Όνομα συμβάντος: Διαγωνισμός Ακόλουθων Γραμμής
Ρομπότ ανά διαγωνιζόμενο: Ένα
Προδιαγραφές γραμμής πορείας: Πλάτος: 2.0cm Μήκος ≈ 15m.
Έλεγχος Ρομπότ: Αυτόνομο

Ο διαγωνισμός θα αφορά:
α. σε οχήματα που θα είναι αποτέλεσμα ιδιοκατασκευής των ηλεκτρονικών (δεν χρησιμο-ποιούνται έτοιμες κάρτες μικροελεγκτών και άλλων συνιστωσών) και προγραμματισμού σε γλώσσες ανωτέρου επιπέδου (αφορά σε φοιτητές ΑΕΙ) και
β. σε οχήματα που θα είναι αποτέλεσμα δημιουργίας με υλικά Lego Mindstorms και προ-γραμματισμού σε γλώσσα οπτικού προγραμματισμού ή Arduino και ArduBlock (αφορά σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).
Τα παιδιά που θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να είναι καλοί γνώστες και να μπο-ρούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο κατασκευής και τον τρόπο προ-γραμματισμού του οχήματός ανεξάρτητα αν το κατασκεύασαν σε συνεργασία με τον δά-σκαλό τους.
Περίληψη Εκδήλωσης: Ο στόχος αυτού του διαγωνισμού αφορά σε ένα όχημα ρομπότ που θα ακολουθεί μια μαύρη γραμμή σε λευκό φόντο, χωρίς να χάνει την γραμμή η οποία θα έχει αρκετές στροφές, όπως αποτυπώνεται με ακρίβεια στο επισυναπτόμενο διάγραμμα της πίστας. Το ρομπότ που θα ολοκληρώσει την πορεία στο συντομότερο χρονικό διάστημα, ενώ θα ακολουθήσει με ακρίβεια τη γραμμή πορείας από την αρχή μέχρι το τέλος θα είναι ο νικητής.
1. Η πρόκληση
Η πρόκληση του διαγωνισμού είναι να δημιουργηθεί ένα ρομπότ που μπορεί να ακολουθεί μια μαύρη γραμμή σε λευκό φόντο και να τερματίσει σε όσο το δυνατό μικρότερο χρόνο.
Η πίστα στην οποία θα κινείται το ρομπότ είναι δεδομένη και αποτελείται από μια μαύρη γραμμή πάχους δυο μέτρων και μήκους περίπου 12 μέτρων σε λευκό φόντο.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να δημιουργήσουν ένα αυτόνομο όχημα (εφεξής ROBOT), το οποίο θα ξεκινά από το σημείο εκκίνησης και ακολουθώντας την μαύρη γραμμή θα τερματίζει στο σημείο τερματισμού σε όσο το δυνατό μικρότερο χρόνο.
2. Το χρονόμετρο του διαγωνισμού
Η χρονομέτρηση της εκτέλεσης της διαδρομής θα γίνεται με ηλεκτρονικό ρολόι με οπτικούς αισθητήρες που θα ανιχνεύουν την έναρξη και την διακοπή κίνησης του ρομπότ. Όταν το ρο-μπότ ξεκινά από το σημείο εκκίνησης, το χρονόμετρο ξεκινά αυτόματα να μετρά και θα στα-ματήσει αυτόματα όταν το ρομπότ φθάσει στο τέλος της διαδρομής.
3. Οι προσπάθειες
Κάθε ομάδα θα έχει τρεις προσπάθειες. Ο ταχύτερος χρόνος που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια αυτών των προσπαθειών θα αποτελέσει το χρόνο της ομάδας. Κάθε προσπάθεια δεν πρέπει να διαρκέσει περισσότερο από 5 λεπτά. Μετά την παρέλευση το χρόνου των 15 λεπτών θα ηχεί ένας βομβητή που θα σημάνει το τέλος του χρόνου. Αν ο βομβητής σημάνει τέλος χρόνου καθώς το ρομπότ είναι σε κίνηση θα πρέπει να δοθεί παράταση χρόνου 2 λεπτών έτσι ώστε να μη διακοπεί η πορεία του ρομπότ.
4. Τα μέλη της ομάδας και οι προπονητές
Όλα τα μέλη της ομάδας εκτός από τον προπονητή της ομάδας πρέπει να είναι μαθητές σχο-λείου ή φοιτητές του ΑΕΙ ή ανεξάρτητοι συμμετέχοντες.
Μόνο ένας προπονητής στην ομάδα επιτρέπεται.
Ο προπονητής θα πρέπει να κάθεται σε μια εποπτική θέση γύρω από την πίστα.
Ο προπονητής δεν επιτρέπεται να αγγίξει ή να επισκευάσει το ρομπότ κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.
Ο προπονητής δεν θα πρέπει να συμμετέχουν στον προγραμματισμό του ρομπότ.
Στην περίπτωση μη επιτρεπτών παρεμβάσεων του προπονητή η αμφισβήτησης των αποφάσεων του διαιτητή κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού η ομάδα θα κινδυνεύει να αποκλειστεί.
5. Η πίστα
Η πίστα θα είναι άσπρη με μαύρη γραμμή πλάτους 2cm. Το μήκος της πίστας θα κυμαίνεται από 10-15 μέτρα σε μια επιφάνεια 2mx3m. Ο γραμμή της πορείας θα κοινοποιείται έγκαιρα στους διαγωνιζόμενους.
6. Οι διαστάσεις το ρομπότ
Οι ακόλουθοι περιορισμοί μεγέθους ισχύουν για κάθε ρομπότ.
Μέγιστο πλάτος – 20cm
Μέγιστο μήκος – 20cm
Ύψος – δεν υπάρχει όριο
7. Ο έλεγχος
7.1 Το ρομπότ πρέπει να κινείται αυτόνομα χωρίς την ανθρώπινη βοήθεια.
7.2 Η μονάδα ελέγχου θα πρέπει να ενσωματωθεί στο ρομπότ και δεν μπορεί να τοποθετηθεί έξω από αυτό.
7.3 Το ρομπότ πρέπει να μπορεί να ξεκινά με ένα κουμπί εκκίνησης. Το κουμπί πιέζεται από διαιτητή.
8. Η πηγή ενέργειας
8.1 Το ρομπότ πρέπει να τροφοδοτείται από μια πηγή ρεύματος, όπως μια μπαταρία, που θα είναι προσκολλημένη στο ρομπότ.
8.2 Το ρομπότ δεν μπορεί να τροφοδοτείται από σταθερή πηγή ρεύματος που συνδέεται με το ρομπότ μέσω καλωδίου.
9. Η κατασκευή
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε κιτ ρομπότ ή άλλα δομικό υλικό, εφόσον το ρομπότ είναι σύμφωνο με τις παραπάνω προδιαγραφές και εφόσον ο σχεδιασμός και η κατασκευή α-ποτελούν αποδεδειγμένα το πρωτογενές έργο της ομάδας.
10. Το παιχνίδι
10.1 Ρύθμιση Pre-Game
Την ημέρα του διαγωνισμού κάθε ομάδα έχει χρόνο προετοιμασίας 30 λεπτών. Όλη η προετοι-μασία π.χ. η προσαρμογή των αισθητήρων, ο επαναπρογραμματισμός του ρομπότ κ.λπ θα πρέ-πει να γίνει κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
10.2. Ζώνη παιχνιδιού
Μια περιοχή γύρω από την πίστα θα πρέπει να οριστεί ως η ζώνη παιχνιδιού. Κανείς δεν επι-τρέπεται να είναι εντός της ζώνης του παιχνιδιού, εκτός από εκείνον που χειρίζεται το ρομπότ και τους διαιτητές.
10.3 Ξεκίνημα και επανεκκίνηση
10.3.1 Ένα μέλος της ομάδας επιλέγεται ως χειριστής του ρομπότ. Μόνο αυτό μέλος της ομάδας επιτρέπεται να χειρίζεται το ρομπότ κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Όλα τα άλλα μέλη της ομάδας πρέπει να παραμείνουν έξω από τη ζώνη του παιχνιδιού.
10.3.2. Το ρομπότ τοποθετείται στο σημείο εκκίνησης START και ελέγχεται από έναν από τους διαιτητές.
10.3.3. Ένα ρομπότ μπορεί να κάνει επανεκκίνηση αν οι χειριστές το κρίνουν αναγκαίο στο πλαίσιο του χρόνου δοκιμής. Η επανεκκίνηση μπορεί να ζητηθεί μόνο αν το ρομπότ δεν ακολουθεί τη γραμμή, έχει σταματήσει στην μέση ή έχει χάσει την κατεύθυνσή του. Αν το
ρομπότ έχει φτάσει στο τέλος της διαδρομής, ο χρόνος έχει αποθηκευτεί για την τρέχουσα πορεία και η ομάδα δεν μπορεί να ζητήσει νέα πορεία.
10.3.4. Σε κάθε επανεκκίνηση, το ρομπότ πρέπει να τοποθετείται πίσω στο σημείο εκκίνη-σης και να ξεκινήσει από τον διαιτητή.
10.3.5. Δεν επιτρέπεται ο επαναπρογραμματισμός του ρομπότ ή η πρόσθεση ή αφαίρεση τμημάτων κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, αλλά δίνεται η δυνατότητα να διόρθωσης των αισθητήρων.
10.3.6. Το χρονόμετρο θα μηδενίζεται σε κάθε επανεκκίνηση.
10.3.7. Δεν υπάρχει όριο για τον αριθμό των επανεκκινήσεων κατά τη δοκιμαστική περίοδο.
10.3.8. Ένα ρομπότ πρέπει να κάνει επανεκκίνηση εάν:
– Δεν ξεκινά 1 λεπτό μετά το πάτημα του κουμπιού Έναρξη.
– Έρχεται σε επαφή με άνθρωπο.
– Κινείται έξω από την πίστα.
– Το ζητήσει ο διαιτητής.
11. Σκορ
Ως χρόνος διαδρομής ορίζεται ο χρόνος πορείας επί της διαδρομής από την αρχή μέχρι το τέλος. Ο χρόνος διαδρομής υπολογίζεται αυτόματα από οπτικούς αισθητήρες που ανιχνεύουν την κί-νηση του ρομπότ πάνω στην πίστα. Το ρομπότ που θα έχει το μικρότερο χρόνο διαδρομής θα κερδίσει το διαγωνισμό.
12. Κανόνες & Φάουλ
12.1. Το ρομπότ που παραβιάζει κάποιον από τους κανόνες που περιγράφονται παρακάτω θα αποκλείεται από το διαγωνισμό ή θα αναγκάζεται σε επανεκκίνηση από το σημείο εκκίνησης.
12.2. Οποιοδήποτε είδος επαφής με άνθρωπο που επηρεάζει την κατεύθυνση ή την ταχύτητα του ρομπότ θα προκαλέσει την επανεκκίνησή.
13. Κώδικες Συμπεριφοράς
13.1. Δίκαιο παιχνίδι
13.1.1. Ρομπότ που προκαλεί σκόπιμη παρεμβολή σε άλλα ρομπότ ή ζημιά στην πίστα θα πρέπει να αποκλειστεί.
13.1.2. Οι άνθρωποι που προκαλούν σκόπιμη παρέμβαση με ρομπότ ή ζημιά στην πίστα θα πρέπει να αποκλειστούν.
13.1.3. Αναμένεται ότι ο στόχος όλων των ομάδων είναι να παίξουν ένα δίκαιο και καθαρό αγώνα.
13.2. Συμπεριφορά
13.2.1. Από τους συμμετέχοντες που δεν συμπεριφέρονται σωστά μπορεί να ζητηθεί να ε-γκαταλείψουν την περιοχή ανταγωνισμού και κινδυνεύουν να αποκλειστούν από το διαγω-νισμό.
13.2.2. Οι κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά την κρίση των διαιτητών.
14. Διοργανωτές
14.1. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από μέλη της οργανωτικής επιτροπής του φεστιβάλ.
14.2 Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από καθηγητές πληροφορικής της πρωτοβάθμιας, δευ-τεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
14.3. Όλες οι αποφάσεις σχετικά με τη βαθμολόγηση, το παιχνίδι και τη χρονομέτρηση που παίρνονται από τους διαιτητές και την κριτική επιτροπή και πρέπει να είναι σεβαστές.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

No Comments

Post a Comment